Hållbarhet

Furuboda Assistans och de globala målen

På Furuboda Assistans strävar vi efter att vara förebilder när det gäller att leva och arbeta hållbart. Vi vill skapa bra arbetsförhållanden och minska vår påverkan på klimatet och miljön, samtidigt som vi tar hand om vår ekonomi på rätt sätt. Här kan du läsa mer om hur vi praktiskt arbetar med FN:s globala hållbarhetsmål.

Mål 5: Jämställdhet

Vi vill se till att kvinnor kan vara med och ta beslut och få samma chanser att vara ledare, oavsett om det är inom politik, ekonomi eller andra delar av samhället.
 • Som kund eller anställd ska få vara den man är.
 • Vi har utarbetat en jämställdhetsplan med riktlinjer mot kränkande särbehandling.
 • Vi uppmuntrar på ett jämnställt sätt till kompetensutveckling, chefsutveckling och karriärmöjligheter som arbetsledare, administratörer och chefer.
 • Vi strävar efter att ha en mer balanserad könsfördelning inom Furuboda Assistans på samtliga nivåer; i såväl styrelse, som i ledning, administration och bland medarbetare.
 • Vi genomför en årlig lönekartläggning och använder en vetenskapligt utprovad medarbetarundersökning.
 • Vårt visionsdokument slår fast att verksamheten ska följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
 • I vårt arbete för jämställdhet strävar vi efter att ha fler män anställda hos oss. Vi vill att detta också ska bli vanligare inom hela branschen.

Mål 8: Anställdas arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi vill se till att alla, oavsett kön, ålder eller eventuella funktionsnedsättningar, har möjlighet till bra jobb med rättvisa villkor. Det innebär att alla ska få samma lön för samma arbete.
 • I vår egna verksamhet finns individer med funktionsnedsättning i såväl styrelse och i ambassadörstjänster.
 • Våra assistenter ska ha möjlighet att arbeta heltid eller näst intill heltid, med inkomster som det helt och hållet går att leva på. Vi står upp för rimlig lön och rimliga villkor inom assistansyrket.
 • Vi är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Fremia, som arbetar hårt med att stärka medarbetarnas rättigheter och att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla.
 • Vi arbetar ständigt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta sker bland annat genom riskbedömningar, kontinuerliga skyddsronder och gedigna utredningar av tillbud och arbetsskador.
 • Vi erbjuder subventionerad friskvård och företagshälsovård till våra anställda.
 • Chefer och ledare utgår från företagets arbetsmiljöpolicy och följer upp medarbetares synpunkter och frågor via medarbetarsamtal, enkäter och återkommande arbetsplatsträffar.
 • Alla anställda har möjlighet att ta del av föreläsningar i och utbildning inom sitt ansvarsområde.
 • Vi har rutiner för att hantera svåra situationer. De finns beskrivna i vår personalhandbok och i olika riktlinjer.
 • Vi jobbar alltid för att se till att våra anställda har rätt hjälpmedel, och att kundernas boenden är lämpliga för assistenternas arbete.
 • Anställda erbjuds utbildning i förflyttningsteknik, ergonomi, brandskydd samt hjärt- och lungräddning.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Vi vill arbeta för att göra det möjligt för alla, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller ekonomisk ställning, att vara delaktiga i samhället – både socialt, ekonomiskt och politiskt.
 • Vi berättar om vår vision, våra policys och våra riktlinjer mot kränkande särbehandling vid nyanställningar och återkommande vid arbetsplatsträffar.
 • Vi bjuder in anställda och kunder till evenemang och aktiviteter för att skapa gemenskap och inkludering.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi strävar efter att se till att människor har den kunskap och medvetenhet som behövs för att leva hållbart och i harmoni med naturen.
 • Vi arbetar löpande för ökad kunskap om miljöpåverkan bland våra kunder, medarbetare och samarbetspartners.
 • Vi arrangerar en årlig hållbarhetsboost och en årlig hållbarhetsmånad. Däremellan sprider vi tips, tävlingar och ger inspiration i sociala medier kring hållbar utveckling.
 • Vi ställer miljökrav på leverantörer.
 • Vi begränsar våra inköp av varor till endast produkter med låg miljöpåverkan.
 • Vi använder miljömärkt el i de lokaler där vi kan påverka leverantören.
 • Vi sorterar allt avfall och arbetar för en bättre pappershantering och att minska antalet utskrifter.
 • Företagets tjänstebilar är uteslutande hybridbilar, och statistik förs över hur bilar används i tjänsten.
 • Under senare år har en större andel möten skett digitalt.
 • Inom en snar framtid kommer alla fakturor att bli e-fakturor, och alla handkassor kommer digitaliseras.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Vi arbetar för att säkerställa hållbar utveckling av ekonomi och styrning. Vi vill hjälpa till att skapa institutioner som fungerar bra och är öppna för ansvarstagande på alla nivåer.
 • Vi producerar och presenterar en öppen och transparent, månatlig redovisning av samtliga kostnader för varje enskild kund. Alla medel som kunden har rätt till redovisas alltså till 100 procent.
 • Vi har sedan start följt Försäkringskassans rekommendationer och infört dessa i våra kundavtal. Enligt dessa rekommendationer ska bara 8 procent av intäkterna gå till administration.
 • I den mån överskott uppstår återinvesteras detta i verksamheten eller används för att möta behov som uppstått hos företagets ägare,
  Föreningen Furuboda.
 • Som anställd har man anmälningsplikt. Man är alltså skyldig att anmäla om en kollega gör något direkt felaktigt gentemot våra kunder.

Hållbarhetsrapport 2024

Hur bryr vi oss om människor, planeten och ekonomi? I vår hållbarhetsrapport redovisar vi på djupet vår miljöpåverkan, våra värderingar och fokusområden.